wigor-targi.comwigor-targi.com

II Ogólnopolski Konkurs na Najciekawsze Akwarium Targów ZOO-BOTANICA 2009

Regulamin
„Konkursu na Najciekawsze Akwarium Targów Zoo-Botanica 2009”

Organizator:
Agencja Reklamowa WIGOR
 
Nagrody:
- 2-osobowa wyjazd do kurortu górskiego
- zestawy produktów akwarystycznych
- zestawy korzeni ozdobnych
 
 
Uczestnicy:
-          Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: profesjonalista i hobbysta
-          Każdy z uczestników zobowiązany jest określić, w jakiej kategorii wystartuje w konkursie
-          Każdy uczestnik może być brać udział w konkursie tylko w jednej kategorii
-          W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. W rozumieniu niniejszego regulaminu za członków rodzin pracowników Organizatora uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika.
 
Kto może wziąć udział?
-          hodowcy hobbyści
-          stowarzyszenia i związki akwarystyczne
-          sklepy zoologiczne
-          producenci akcesoriów akwarystycznych
 
Zgłaszać można:
-          akwaria słodko- i słonowodne
-          w dowolnym rozmiarze
 
Kryteria oceny:
-          kompozycja i sposób rozmieszczenia elementów
-          kreatywność twórcy i oryginalność akwarium
-          kondycja roślin
-          dobór ryb

 
Termin zgłoszeń: 21 lipca 2009
 
Zgłoszenie (do pobrania) należy przesłać pocztą lub e-mailem do Organizatora Targów z dopiskiem „Konkurs Akwarystyczny”.*
UWAGA!!! Każdego uczestnika konkursu obowiązuje Regulamin Targów.
 
Zasady uczestnictwa:
-          Jeden uczestnik może zgłosić dowolną ilość akwariów.
-          Każdy uczestnik zapewnia sobie akwarium oraz jego wyposażenie we własnym zakresie.
-          Zgłoszone akwaria wezmą udział w Wystawie Akwarystycznej, która stanowi integralną część Targów Zoo-Botanica 2009.  
-          Zgłoszenie akwarium do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów na potrzeby konkursu danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. nr 133, poz. 883).
-          Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z wystawy akwariów przez Organizatora konkursu.
-          Nagrody nie są zamieniane na gotówkę.
-          Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do wykorzystania możliwości wyjazdu do końca roku 2009
-          W przypadku niewykorzystania prawa do nagrody w wyznaczonym terminie, nagroda przepada.
 
Organizator zapewnia:
-          powierzchnię wystawienniczą pod zgłoszone akwarium na Targach Zoo-Botanica 2009
-          przyłącze prądu dla każdego uczestnika konkursu
-          dni techniczne od 25 do 27 sierpnia 2009 potrzebne do przygotowania akwarium przed otwarciem targów i wystawy
Postanowienia końcowe
- Pełna treść regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora..
- Uczestnicy konkursu mogą składać reklamacje w terminie do dnia 1 października 2009 r., wyłącznie na piśmie (pod rygorem nieważności) na adres siedziby Organizatora. Reklamacje spóźnione nie będą rozpatrywane.
Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmować będzie Organizator, w terminie 10 dni od otrzymania reklamacji. Decyzje Organizatora są ostateczne.
-  Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień regulaminu z ważnych powodów w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn. O zmianach, a także o innych okolicznościach wymienionych w zdaniu poprzedzającym Uczestnicy będą informowani za pośrednictwem Serwisu internetowego.
-  Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie sąd powszechny
właściwy dla siedziby Organizatora.
 
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących Konkursu można kontaktować się z biurem Organizatora tel. 071 359-09-05.
 
* Adres:
WIGOR Agencja Reklamowa
Ul. Sokolnicza 34/38
53-660 Wrocław
e-mail: office@wigor.wroc.pl
www: www.wigor-targi.com
tel.: 071 359 62 71
 
 
 


Pliki do pobrania:
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU (0.03 MB)

Targi

Newsletter

Rezerwacja miejsc

Strona główna | Kontakt | Mapa strony

Copyright © 2007 WIGOR-TARGI.COM Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: realizacja: bobrowski.pl